In 2017 verbetert er voor ouders het nodige in de kinderopvangtoeslag. De veranderingen toegelicht.

Toeslagpercentages verhoogd
De percentages in de eerste kindtabel en de maximale percentages in de tweede kindtabel worden verhoogd. Hiervan profiteren met name lagere inkomens.
De toeslagpercentages in de eerste kindtabel worden verhoogd met 2 procentpunt. Voor de laagste inkomens tot € 23.409 die recht hebben op de maximale toeslagpercentages, stijgt de eerste kindtabel met 1 procentpunt, naar 94%. De verhoging van de maximale toeslagpercentages met 1 procentpunt is lager dan de generieke verhoging van de eerste kindtabel met 2 procentpunt, omdat het uitgangspunt van de kinderopvangtoeslag is dat alle ouders een ouderbijdrage dienen te betalen. Een minimale bijdrage van de ouder van 6% voor de kosten van kinderopvang voor het eerste kind acht het kabinet gerechtvaardigd. Tegelijkertijd worden in de tweede kindtabel de toeslagpercentages voor de laagste inkomens verhoogd met 1 procentpunt naar 95%. Zo wordt tegemoet gekomen aan de beperktere stijging van de eerste kindtabel voor de laagste inkomens en wordt vastgehouden aan de systematiek dat de tweede kindtabel hogere toeslagpercentages heeft dan de eerste kindtabel.

Vaste voet van een derde hersteld
De vaste voet in de toeslag word verhoogd van 23,8 procent naar 33,3 procent. Met name de hogere inkomens profiteren van deze laatste maatregel. Met dit voorstel wordt het schrappen van de vaste voet in 2013 weer geheel teruggedraaid. Alle inkomens krijgen straks weer tenminste een derde van de kosten vergoed, als parallel van de bijdrage die werkgevers in de financiering van de opvang leveren.

Met de maatregelen voor de toeslag is in totaal 136 miljoen euro gemoeid. Het effect op het inkomen van ouders is erg afhankelijk van de persoonlijke situatie. Volgens berekeningen van het ministerie van SZW gaan ouders er enkele honderden euro’s tot bijna duizend euro per jaar op vooruit.

Maximum uurtarieven: reguliere indexatie 2017 plus inhaal bezuiniging 2012
De maximum uurtarieven worden in 2017 naar verwachting met in totaal ruim 4 procent verhoogd tot de volgende bedragen:

Dagopvang: € 7,18
Buitenschoolse opvang: € 6,69

De indexatie van de maximum uurtarieven is gebaseerd op de reguliere indexatie voor 2017 plus een inhaal van de indexatie van 2012 die nooit is doorgevoerd als onderdeel van de bezuinigingen. De indexatie over 2012 wordt in 2017 alsnog doorgevoerd. Hierbij gaat het om 2,5% stijging van het maximum uurtarief. Hiermee is 45 miljoen euro gemoeid.
Ook wordt een reguliere indexatie voor 2017 van 1,7% doorgevoerd.
De voorgestelde maximum uurtarieven zijn zo in totaal 4,2% hoger dan in 2016.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft eerder al bij verschillende gelegenheden naar de politiek gepleit voor meer reële uurprijzen. Door de bezuinigingen lopen die achter bij de kostenontwikkelingen in de sector en dat is slecht voor de financiële toegankelijkheid voor alle ouders en speciaal lagere inkomens. Ook de Sociaal-Economische Raad heeft het kabinet van januari dit jaar in het advies over kindvoorzieningen hier op gewezen. Brancheorganisatie Kinderopvang is verheugd dat dit pleidooi nu vertaald wordt in kabinetsbeleid.

Verlenging langer kinderopvangtoeslag bij werkloosheid
Ouders hebben nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag als één van hen (of beiden) werkloos wordt. Dit is een tijdelijke maatregel voor 2015 en 2016, daarvoor was dit drie maanden. Het plan is om deze maatregel ook in 2017 te handhaven. Hiermee is 20 miljoen euro gemoeid.

Pakket extra budget 2017
De maatregelen voor de kinderopvangtoeslag in 2017 maken onderdeel uit van het pakket van het kabinet om vanaf 2017 200 miljoen euro extra budget voor kinderopvang vrij te maken. Dit komt bovenop de 100 miljoen euro extra budget uit 2014 en de 290 miljoen euro extra budget voor 2016. Met deze extra extra budgetten worden de bezuinigingen op de kinderopvang uit de jaren 2011 – 2013 voor een belangrijk deel weer teruggedraaid. Daarnaast investeert het kabinet nog eens 60 miljoen euro voor peuters die nu nog geen gebruik maken van een voorziening. Brancheorganisatie Kinderopvang ziet deze intensiveringen als het resultaat van de jarenlange inzet vanuit de sector.